POKWITOWANIE ODBIORU GOTÓWKI do pobrania | Atrium
X

Pokwitowanie odbioru gotówki

POKWITOWANIE ODBIORU GOTÓWKI

POKWITOWANIE ODBIORU GOTÓWKI

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu .................................. odebrałem od Pani/a …………………………… (imię i nazwisko/a) sumę pieniężną w kwocie ……………………………… złotych (słownie: …………………………… złotych) zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej z dnia ............................ dotyczącej sprzedaży ……………………………………………………………………….. .