PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY DOMU do pobrania | Atrium
X

Przedwstępna umowa sprzedaży domu

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY DOMU

Zawarta w .................................................. w dniu .......................................... pomiędzy:

 1. Panem/Panią ............................................................................................................, zamieszkałym/a w .................................................. (kod pocztowy - miejscowość), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o serii i nr .................................................., PESEL: .................................................., zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”
 2. Panem/Panią ............................................................................................................, zamieszkałym/a w .................................................. (kod pocztowy - miejscowość), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o serii i nr .................................................., PESEL: .................................................., zwanym/ą dalej „Kupującym”
Sprzedawca i Kupujący są dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. Została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, zwana dalej „Umową”, o treści następującej:

§ 1

Oświadczenia Sprzedawcy
 1. Sprzedawca oświadcza, że:
  1. jest właścicielem nieruchomości położonej w .................................................. przy ul. .................................................., stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr .................................................., obręb .................................................., o powierzchni .................................................. ha, uzbrojonej w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz energię elektryczną, dla której Sąd Rejonowy .................................................., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr .................................................. (zwanej dalej „Nieruchomością”);
  2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym, z dachem wielospadowym oraz garażem pojedynczym i/lub piwnicą, o powierzchni użytkowej .................................................. m2 (zwanym dalej „Domem”);
  3. Nieruchomość nie stanowi odrębnego od Nieruchomości przedmiotu własności;
  4. Nieruchomość należy do jego majątku osobistego/do majątku wspólnego małżonków* na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej, stanowiący załącznik do Umowy. [Uwaga: w tym miejscu może się okazać, że Nieruchomość należy do majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę z obojgiem małżonków albo uzyskać od Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez drugiego małżonka na sprzedaż i oświadczenie to załączyć do Umowy; Patrz: Szczególna sytuacja małżonków].
 2. Kupujący oświadcza, że obejrzał Nieruchomość i Dom, w szczególności zapoznał się z ich stanem prawnym oraz technicznym i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 2

Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości (zwanej dalej „Umową przyrzeczoną”).

§ 3

Warunki zawarcia Umowy przyrzeczonej

 1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia ..................................................
 2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
 3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej ponosi Kupujący/Sprzedawca* z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany jest Kupujący.
 4. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, jest ona zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości .................................................. (słownie: ..................................................). Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie .................................................. dni od dnia, do którego Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta.*

§ 4

Cena:

 1. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się przenieść na Kupującego prawo własności do Nieruchomości i wydać ją za cenę .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) (dalej: „Cena”), a Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się odebrać od Sprzedawcy Nieruchomość i zapłacić wskazaną Cenę.
 2. Wariant I: Bez zadatku i zaliczki.

 3. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego *przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez .................................................. o numerze .................................................. /gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia, w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej*/ w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza.

Wariant II: Z zaliczką.

2. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób:

a. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) - tytułem zaliczki (dalej: „Zaliczka”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez .................................................. o numerze .................................................. lub

a. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) - tytułem zaliczki (dalej: „Zaliczka”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia, w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy* w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza* i w razie zawarcia Umowy przyrzeczonej, Zaliczka zostanie zaliczona na poczet Ceny;

b. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, Kupujący zapłaci Sprzedawcy przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez .................................................. o numerze .................................................. lub

b. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) - tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym czas i miejsce spełnienia świadczenia, w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy* w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza*

Wariant III: Z zadatkiem

2. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób:

a. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) - tytułem zadatku (dalej: „Zadatek”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez .................................................. o numerze .................................................. lub

a. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) - tytułem zadatku (dalej: „Zadatek”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jego otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia, w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy, co Sprzedawca kwituje na piśmie* w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza* i w razie zawarcia Umowy przyrzeczonej, Zadatek zostanie zaliczony na poczet Ceny;

b. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, Kupujący zapłaci Sprzedawcy przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez .................................................. o numerze .................................................. lub

b. *kwota .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) - tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym czas i miejsce spełnienia świadczenia, w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy* w dniu zawarcia Umowy przyrzeczonej*.

3. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, druga Strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić i otrzymany Zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.*

§ 5

Przekazanie Nieruchomości

 1. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu Nieruchomość oraz klucze do Nieruchomości i Domu w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej.
 2. Przekazanie Nieruchomości zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Strony.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Umowy stanowią całość porozumienia między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy jej Stronami
 2. W odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
 3. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.................................................. .................................................. Sprzedawca Kupujący

Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 - wydruk odpisu księgi wieczystej nr …… na dzień ……;
 2. Załącznik nr 2 - wypis z ewidencji gruntów i budynków na dzień ……;
 3. Załącznik nr 3 - kserokopia projektu budowlanego Domu;
 4. Załącznik nr 4 - kserokopia pozwolenia na użytkowanie Domu z dnia ……..
*niepotrzebne skreślić