PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY do pobrania | Atrium
X

Przedwstępna Umowa Sprzedaży Mieszkania z Hipoteką na Kredyt Hipoteczny

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

Zawarta w .................................................. w dniu .......................................... pomiędzy:

1. Panem/Panią ............................................................................................................, zamieszkałym/a w .................................................. (kod pocztowy - miejscowość), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o serii i nr .................................................., PESEL: .................................................., zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”

2. Panem/Panią ............................................................................................................, zamieszkałym/a w .................................................. (kod pocztowy - miejscowość), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o serii i nr .................................................., PESEL: .................................................., zwanym/ą dalej „Kupującym”

Sprzedawca i Kupujący są dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, zwana dalej „Umową”, o treści następującej:

§ 1

Oświadczenia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca oświadcza, że:
  1. jest właścicielem lokalu usługowego nr .................................................., znajdującego się w budynku wielolokalowym w .................................................., przy ul. .................................................., o powierzchni .................................................. m2, dla którego Sąd .................................................. w .................................................., Wydział .................................................. prowadzi księgę wieczystą pod numerem .................................................. (dalej: „Lokal”),
  2. Lokal usytuowany jest na .................................................. kondygnacji budynku wielolokalowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej i składa się z .................................................. pomieszczeń (..................................................), o łącznej powierzchni .................................................. m2, wyposażony jest we wszystkie urządzenia komunalne, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, instalację gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do Lokalu przynależy piwnica oznaczona nr ..................................................*;
  3. Lokal należy do jego majątku osobistego/do majątku wspólnego małżonków* na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej, stanowiący załącznik do Umowy. [Uwaga: w tym miejscu może się okazać, że Lokal należy do majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę z obojgiem małżonków albo uzyskać od Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez drugiego małżonka na sprzedaż i oświadczenie to załączyć do Umowy; Patrz: Szczególna sytuacja małżonków].
 2. Kupujący oświadcza, że obejrzał Lokal, w szczególności zapoznał się z jego stanem prawnym oraz technicznym i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży Lokalu (zwanej dalej „Umową przyrzeczoną”).

§ 3

Warunki zawarcia Umowy przyrzeczonej

 1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia ..................................................
 2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
 3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej ponosi Kupujący/Sprzedawca* z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany jest Kupujący.
 4. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi:
  • Sprzedawca, wpłacona przez Kupującego na poczet ceny Umowy przyrzeczonej kwota podlega zwrotowi w podwójnej wysokości, chyba że Strony postanowią inaczej;
  • Kupujący, wpłacona przez niego kwota podlega zwrotowi w podwójnej wysokości, chyba że Strony postanowią inaczej.

.................................................. (Miejsce i data)

.................................................. (Podpis Sprzedawcy)

.................................................. (Podpis Kupującego)

§ 4

Skutki zawarcia Umowy przyrzeczonej

1. Zawarcie Umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego spowoduje nabycie przez Kupującego prawa własności Lokalu i przeniesienie na niego wszelkich praw i obowiązków związanych z Lokalem z chwilą dokonania wpisu prawa własności do księgi wieczystej.

§ 5

Zwłoka

1. W przypadku zwłoki którejkolwiek ze Stron w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy przyrzeczonej, druga Strona może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów i form przewidzianych w art. 491 i art. 4921 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Umowa przyrzeczona stanowi pełne porozumienie między Stronami w sprawie przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia lub porozumienia między Stronami w tej sprawie.

2. Wszelkie zmiany lub dodatkowe postanowienia dotyczące Umowy przyrzeczonej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa przyrzeczona podlega prawu polskiemu. W sprawach spornych sądem właściwym będzie sąd powszechny.

4. Wszelkie załączniki do Umowy przyrzeczonej stanowią jej integralną część.

5. Umowa przyrzeczona została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Umowa przyrzeczona wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

§ 7

Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.
 2. Do odstąpienia od Umowy Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zwrócą sobie wzajemnie wszystkie otrzymane świadczenia.
 4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy, zwróci otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Strony ponoszą odpowiednie koszty związane z odstąpieniem od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Umowa uważana jest za niezawartą, jeżeli którakolwiek ze Stron odstąpi od niej zgodnie z przepisami dotyczącymi odstąpienia od Umowy.