UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY LOKALU UŻYTKOWEGO do pobrania | Atrium
X

Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu użytkowego

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY LOKALU UŻYTKOWEGO

Zawarta w .................................................. w dniu .......................................... pomiędzy:

1. Panem/Panią ............................................................................................................, zamieszkałym/a w .................................................. (kod pocztowy - miejscowość), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o serii i nr .................................................., PESEL: .................................................., zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”

2. Panem/Panią ............................................................................................................, zamieszkałym/a w .................................................. (kod pocztowy - miejscowość), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o serii i nr .................................................., PESEL: .................................................., zwanym/ą dalej „Kupującym”

Sprzedawca i Kupujący są dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, zwana dalej „Umową”, o treści następującej:

§ 1

Oświadczenia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca oświadcza, że:
  1. jest właścicielem lokalu usługowego nr .................................................., znajdującego się w budynku wielolokalowym w .................................................., przy ul. .................................................., o powierzchni .................................................. m2, dla którego Sąd .................................................. w .................................................., Wydział .................................................. prowadzi księgę wieczystą pod numerem .................................................. (dalej: „Lokal”),
  2. Lokal usytuowany jest na .................................................. kondygnacji budynku wielolokalowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej i składa się z .................................................. pomieszczeń (..................................................), o łącznej powierzchni .................................................. m2, wyposażony jest we wszystkie urządzenia komunalne, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, instalację gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do Lokalu przynależy piwnica oznaczona nr ..................................................*;
  3. Lokal należy do jego majątku osobistego/do majątku wspólnego małżonków* na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej, stanowiący załącznik do Umowy. [Uwaga: w tym miejscu może się okazać, że Lokal należy do majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę z obojgiem małżonków albo uzyskać od Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez drugiego małżonka na sprzedaż i oświadczenie to załączyć do Umowy; Patrz: Szczególna sytuacja małżonków].
 2. Kupujący oświadcza, że obejrzał Lokal, w szczególności zapoznał się z jego stanem prawnym oraz technicznym i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży Lokalu (zwanej dalej „Umową przyrzeczoną”).

§ 3

Warunki zawarcia Umowy przyrzeczonej

 1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia ..................................................
 2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
 3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej ponosi Kupujący/Sprzedawca* z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany jest Kupujący.
 4. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi:
  • Sprzedawca, wpłacona przez Kupującego na poczet ceny Umowy przyrzeczonej kwota podlega zwrotowi w podwójnej wysokości, chyba że Strony postanowią inaczej;
  • Kupujący, wpłacona przez niego kwota podlega zwrotowi w podwójnej wysokości, chyba że Strony postanowią inaczej.

.................................................. (Miejsce i data)

.................................................. (Podpis Sprzedawcy)

.................................................. (Podpis Kupującego)

§ 4

Skutki zawarcia Umowy przyrzeczonej

1. Zawarcie Umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego spowoduje nabycie przez Kupującego prawa własności Lokalu i przeniesienie na niego wszelkich praw i obowiązków związanych z Lokalem z chwilą dokonania wpisu prawa własności do księgi wieczystej.

§ 5

Zwłoka

1. W przypadku zwłoki którejkolwiek ze Stron w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy przyrzeczonej, druga Strona może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów i form przewidzianych w art. 491 i art. 4921 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Umowa przyrzeczona stanowi pełne porozumienie między Stronami w sprawie przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia lub porozumienia między Stronami w tej sprawie.

2. Wszelkie zmiany lub dodatkowe postanowienia dotyczące Umowy przyrzeczonej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa przyrzeczona podlega prawu polskiemu. W sprawach spornych sądem właściwym będzie sąd powszechny.

4. Wszelkie załączniki do Umowy przyrzeczonej stanowią jej integralną część.

5. Umowa przyrzeczona została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Umowa przyrzeczona wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

.................................................. (Miejsce i data)

.................................................. (Podpis Sprzedawcy)

.................................................. (Podpis Kupującego)