UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU do pobrania | Atrium
X

Uwowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Zwaną dalej „Umową”, zawartą w .................................................. w dniu .................................................. pomiędzy:

1. Sprzedawcą: Panem/Panią ............................................................................................................, zam. w .................................................. (..........-.................), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o seria i nr ......................................................., PESEL: ........................................................,

2. Kupującym: Panem/Panią ............................................................................................................, zam. w .................................................. (..........-.................), ul. .................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez .................................................. o seria i nr ......................................................, PESEL: ........................................................,

Strony te, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”, zawierają przedwstępną umowę sprzedaży o następującej treści:

§ 1 Oświadczenia Sprzedawcy

Sprzedawca oświadcza, że:

  1. Posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr .................................................., znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym w .................................................. przy ul. .................................................. (zwanego dalej: „Lokalem mieszkalnym”), wchodzącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ...............................................................................................................
  2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na .................................................. kondygnacji budynku wielolokalowego, składa się z .................................................. pomieszczeń (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., ..................................................), o łącznej powierzchni .................................................. m 2 , wyposażony jest we wszystkie urządzenia komunalne, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, instalację gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do Lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska oznaczona nr .................................................., piwnica oznaczona nr ..................................................*
  3. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego została/nie została założona* księga wieczysta;
  4. Spółdzielcze własnościowe prawo do Lokalu mieszkalnego należy do jego majątku osobistego/do majątku wspólnego małżonków*, na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej/zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową .................................................. w dniu ..................................................* [gdy brak księgi wieczystej], stanowiący załącznik do Umowy.
  5. Kupujący oświadcza, że obejrzał Lokal mieszkalny, zapoznał się z jego stanem prawnym oraz technicznym i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 2 Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży (dalej: „Umowa przyrzeczona”) Lokalu mieszkalnego.

§ 3 Warunki zawarcia umowy przyrzeczonej

  1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia .................................................. r.
  2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
  3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej ponosi Kupujący/Sprzedawca*, z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany jest Kupujący.
  4. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, jest ona zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości .................................................. (słownie: ..................................................). Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie .................................................. dni od dnia, do którego Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta.*

§ 4 Cena

4.1. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się przenieść na Kupującego spółdzielcze własnościowe prawo do Lokalu mieszkalnego i wydać Lokal mieszkalny za cenę .................................................. zł (słownie: .................................................. złotych) (dalej: „Cena”), a Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się odebrać od Sprzedawcy Lokal mieszkalny i zapłacić wskazaną Cenę.

4.2. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego *przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez .................................................. o numerze .................................................. /gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia, w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej*/ w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza.

4.3. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, druga Strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić i otrzymany Zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.*

§ 5 Przekazanie Lokalu mieszkalnego

5.1. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu Lokal mieszkalny oraz klucze do Lokalu mieszkalnego w terminie .................................................. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej.

5.2. Przekazanie Lokalu mieszkalnego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Strony.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1. Postanowienia Umowy stanowią całość porozumienia między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy jej Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.

6.2. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.................................................. ..................................................

Sprzedawca Kupujący

Załączniki 1) odpis z księgi wieczystej Mieszkania/zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej .................................................. z dnia ..................................................