Umowa Przedwstępna Sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego | Atrium
X

Umowa Przedwstępna Sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu ....... w Szczecinie pomiędzy:

....................., córka ...... i ......, zam. ........................, legitymująca się dowodem osobistym numer ......., PESEL.........,
oraz
......................., synem ....... i ........, zam. ........................., legitymujący się dowodem osobistym numer ......., PESEL.........,

pozostającymi w związku małżeńskim, zwanymi dalej stroną sprzedającą

........,..................., córką .......... i ........, zam. ................., legitymująca się dowodem osobistym numer ........, PESEL.........,
oraz
........................., synem ....... i .........., zam. ....................., legitymujący się dowodem osobistym numer ......, PESEL..........

pozostającymi w związku małżeńskim, zwanymi dalej stroną kupującą.

§ 1.

 1. Strona Sprzedająca oświadcza, że:
  • przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem...., w budynku przy ulicy ...........numer..... w........., które wchodzi do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej............, z siedzibą w .........przy ulicy............................., które nabyli na podstawie.....
  • przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na ..... kondygnacji nadziemnej budynku ....., a składa się z ..................................., o łącznej powierzchni użytkowej .......m2,
  • korzysta na zasadnie wyłączności z.......................
  • dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta ani nie został złożony wniosek o jej założenie,
  • dla nieruchomości, z którą związane jest przedmiotowe prawo prowadzona jest księga wieczysta numer.............., w której to jako współwłaściciel gruntu i budynku ujawniona jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ........w ................,
  • przedmiotowy lokal stanowi wspólny majątek małżonków sprzedających......................................,
  • z tytułu sprzedaży lokalu nie jest podatnikiem podatku z od towarów i usług VAT,
  • w przedmiotowym lokalu nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza,
  • lokal nie jest przedmiotem najmu ani użyczenia,
  • czynsz oraz wszelkie opłaty eksploatacyjne zostały uregulowane,
  • przedmiotowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nie jest obciążone żadnymi długami ani roszczeniami osób trzecich, nie występują jakiekolwiek prawne lub faktyczne okoliczności, mogące spowodować obciążenie tego przedmiotu, ograniczenia w rozporządzaniu nim lub korzystaniu z niego; zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne związane z tym przedmiotem zostały uregulowane, nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem i sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub inne, mogące mieć wpływ na nabycie wyżej opisanego przedmiotu umowy,
 2. Strona Sprzedająca na potwierdzenie powyższych oświadczeń okazała:

 3. -Wypis Aktu Notarialnego/Przydział Lokalu Mieszkalnego ..........

§ 2.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży (umowę przyrzeczoną), mocą której strona sprzedająca sprzeda kupującym, wolne od wszelkich obciążeń i roszczeń spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego opisane w § 1 umowy, za cenę .................. a strona kupująca przedmiotowe prawo za powyższą cenę kupi.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustaliły następujący sposób zapłaty ceny:
- najpóźniej w terminie do dnia.......... r. kupujący przekażą stronie sprzedającej tytułem zadatku kwotę............., przelewem na rachunek bankowy numer ...........................,
- pozostała cena w kwocie .................... zostanie zapłacona najpóźniej w terminie .. dni roboczych od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez stronę sprzedającą w akcie notarialnym przyrzeczonej umowy sprzedaży.

§ 4.

1. Wpłacenie zadatku wywiera skutki prawne przewidziane przez art. 394 Kodeksu cywilnego:
 • w razie nie wykonania umowy przez stronę kupującą, strona sprzedająca jest uprawniona otrzymany zadatek zatrzymać,
 • w razie niewykonania umowy przez stronę sprzedającą, zwróci ona stronie kupującej kwotę stanowiącą dwukrotność otrzymanego zadatku,
 • w razie wykonania niniejszej umowy zadatek zaliczony zostaje na poczet ceny sprzedaży.
2. kupujący, oświadczają że przedmiotowy zakup będzie finansowany gotówką, za ich środki własne oraz, że nabycia dokonuje do majątku osobistego/ objętego współwłasnością ustawową małżeńską/ osobistego pozostając w chwili podpisywanej niniejszej umowy w związku małżeńskim.

§ 5.

 1. Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży niniejszego prawa opisanego w § 1 powyżej, w formie aktu notarialnego najpóźniej w terminie do dnia ...............r.
 2. wydanie przedmiotu niniejszej umowy stronie kupującej nastąpi w terminie do dnia .........., przy czym za datę zapłaty strony uważać będą dzień wpłaty na rachunek bankowy strony sprzedającej.
 3. strony zgodnie ustaliły, że w akcie notarialnym umowy sprzedaży poddadzą się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 kodeksu postępowania cywilnego:
  • strona kupująca, co do zapłaty pozostałej ceny w kwocie i terminie określonym w akcie notarialnym przyrzeczonej umowy sprzedaży,
  • strona sprzedająca, co do wydania przedmiotu niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym i terminie określonym w akcie notarialnym przyrzeczonej umowy sprzedaży.
 4. strona sprzedająca zobowiązuje się do przedstawienia stronie kupującej aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnie Mieszkaniową do dnia ........r., z którego treści wynikać powinno, że stronie sprzedającej przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, ponadto że spółdzielnia ma uregulowany tytuł prawny do nieruchomości, z którą związane jest przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, że z tytułu eksploatacji przedmiotowego lokalu nie występują zaległości oraz, że niniejsze zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Kancelarii Notarialnej.

§ 6.

strona Sprzedająca oświadcza, że przy zawieraniu umowy przyrzeczonej przedłoży następujące dokumenty:
-Wypis aktu notarialnego................
- aktualne zaświadczenie wydane przez spółdzielnie mieszkaniową...
-zaświadczenie wydane przez spółdzielnie mieszkaniową w celu założenia księgi wieczystej dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli niezbędne będzie założenie księgi wieczystej.

§ 7.

1. strona Kupująca oświadcza, że ma wiedze o stanie faktycznym i prawnym nabywanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o położeniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanie technicznym budynku. Wobec powyższego nie czyni żadnych zastrzeżeń w stosunku do strony Sprzedającej.
2. strona Sprzedająca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w stanie nie gorszym od obecnego.

§ 8.

trona Sprzedająca zobowiązuje się do spłacenia wszelkich należności obciążających przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, a które powstałyby po podpisaniu niniejszej umowy najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

§ 9.

Koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową za założenie księgi wieczystej, a także koszty taksy notarialnej ponosi w całości Strona Kupująca.

§ 10.

Zamiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i zgody obu stron pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony umowy.

§ 12.

Po odczytaniu niniejszej umowy strony stwierdziły, że znana jest im forma i treść tejże umowy oraz konsekwencje wynikające z jej podpisania, a ponadto oświadczyły, że jest im znana możliwość zawarcia niniejszej umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Strona Sprzedająca
..........................................
Strona Kupująca
..........................................