Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z karą umowną | Atrium
X

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (z karą umowną)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI (Z KARĄ UMOWNĄ)

Zawarta w dniu ………………………… w ………………………… pomiędzy:

1) ……………………………………………………, zamieszkałym w ……………………… przy ulicy……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
2) ……………………………………………………, zamieszkałym w ……………………… przy ulicy……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1.

Sprzedający oświadcza, że :
- jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Witosa, składającej się z działki nr 333 o pow. 20a zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 33, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 120 mkw, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr 21.345,
- nieruchomość ta stanowi jego majątek odrębny gdyż nabył ją umową sprzedaży z dnia 22.07.1999 roku będąc już rozwiedzionym ze środków pochodzących z kredytu
- nieruchomość ta nie jest obciążona i nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich.

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisaną wyżej nieruchomość za cenę ………………………… (słownie: ……………………………) złotych w terminie do dnia ……………………, a Kupujący oświadcza, że za podaną cenę nieruchomość tę zobowiązuje się w ustalonym terminie kupić.

§ 3.

Wydanie przedmiotowej nieruchomości w posiadanie Kupującemu nastąpi z dniem podpisania umowy sprzedaży.

§ 4.

Strony oświadczają, że:

jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości nie dojdzie z przyczyn leżących po jednej ze stron zapłaci ona drugiej stronie karę umowną w kwocie ……………….. złotych.

§ 5.

Całą cenę sprzedaży to jest kwotę ……………………zł. (słownie: …………………………..) kupujący zapłaci sprzedającemu w terminie do trzech dni od podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży z udzielonego mu kredytu bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedającego.

§ 6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a wszelkie zmiany tej umowy są możliwe jedynie w formie pisemnych aneksów.

Sprzedający
..........................................
Kupujący
..........................................


Załączniki do umowy:
1. Odpis z księgi wieczystej
2. Wypis aktu notarialnego zakupu przez Sprzedającego w/w nieruchomości