WNIOSEK DO WSPÓLNOTY O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA do pobrania | Atrium
X

Wniosek do wspólnoty o wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia

WNIOSEK DO WSPÓLNOTY O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA

(miejscowość, data): ……..........................................

Imię, nazwisko właściciela: ..............................................................................
Adres: ...............................................................................
Nr telefonu, e-mail: ...............................................................................

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. ……..…………………….. w …………….
Zarządca: ………………………………. (nazwa)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia

Szanowni Państwo,

Wnoszę o wydanie zaświadczenia dotyczącego wysokości zadłużenia z tytułu zaliczki na utrzymanie części wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego. Chodzi o mieszkanie położone w ……………………….. przy ul. ……………………………. nr ……, które stanowi moją własność.

Dodatkowo, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Celem jest realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

Z wyrazami szacunku,

........................................... (podpis właściciela/i)