WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SPŁACIE KREDYTU do pobrania | Atrium
X

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SPŁACIE KREDYTU

…………….., dnia ……………… 2023 r.

……………………………….
[Imię i nazwisko Kredytobiorcy/Kredytobiorców]
……………………………….
[adres do doręczeń korespondencji]

.……………………………
[nazwa Banku]
.……………………………
[siedziba Banku]

WNIOSEK KREDYTOBIORCY O WYDANIE DOKUMENTÓW

Jako Kredytobiorca umowy kredytu hipotecznego nr ……………………… z dnia ……………………… zawartej z ………………………, składam wniosek o wydanie i przesłanie na powyższy adres historii spłaty kredytu. Proszę o przedstawienie następujących informacji w formie tabelarycznej:

 1. Daty i kwoty wypłat transz kredytu hipotecznego w PLN i CHF.
 2. Kursy CHF użyte do przeliczenia kapitału kredytu dla każdej transzy.
 3. Daty i kwoty rat kapitałowo-odsetkowych w CHF, z podziałem na część kapitałową i odsetkową.
 4. Daty i kwoty rat kapitałowo-odsetkowych w PLN, z podziałem na część kapitałową i odsetkową.
 5. Kursy CHF użyte do przeliczenia każdej raty kapitałowo-odsetkowej w PLN.
 6. Wysokości i daty obowiązywania oprocentowania w trakcie umowy.
 7. Daty i kwoty prowizji związanej z udzieleniem kredytu.
 8. Daty i kwoty opłat związanych z obsługą umowy kredytu.
 9. Daty i kwoty składek na różne ubezpieczenia związane z umową kredytu.
 10. Daty i kwoty odsetek karnych za opóźnienia w spłacie rat, w CHF i PLN.
 11. Aktualne zadłużenie, z podziałem na kapitał i odsetki, w PLN i CHF.

Dołączam dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.

……………………………
(podpis Kredytobiorcy)

Uwagi:
- Umowy kredytowe mogą zawierać różne rodzaje ubezpieczeń. W celu ustalenia wysokości składek, konieczne jest sprawdzenie umowy.
- Pkt 11 dotyczy Kredytobiorców, którzy nadal spłacają kredyt.
- Niektóre Banki mogą pobierać opłaty za wydanie dokumentów. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Banku w dokumencie „Tabela/Taryfa opłat”.