WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU do pobrania | Atrium
X

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

...........................................................................................................

(ulica, numer domu, numer lokalu)

...........................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Proszę o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu*.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Niżej wymienionej osoby:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

W zaświadczeniu proszę o potwierdzenie następujących danych:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Zaświadczenie jest mi potrzebne do przedłożenia w sprawie:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.

..........................................................................................................

(podpis wnioskodawcy)

*Niepotrzebne skreślić

ORGAN PODATKOWY
Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek: ...........................................

A. WNIOSEK

(zaznaczyć właściwy kwadrat):
Zaświadczenie potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku
Podatek został zapłacony
Zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPADKU

(zaznaczyć właściwy kwadrat):
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez Sąd Rejonowy w ... dnia ... sygn. Akt ...
Akt poświadczenia dziedziczenia z dnia ... Rep. A nr ... sporządzony w kancelarii notarialnej ...
Decyzja Naczelnika ........................................... z dnia ...........................................