WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT CZYNSZOWYCH W SPÓŁDZIELNI do pobrania | Atrium
X

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości z tytułu opłat czynszowych w Spółdzielni

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT CZYNSZOWYCH W SPÓŁDZIELNI

Miejsce: ..........................................., Data: ……..................

Imię i Nazwisko: ...............................................................
Adres lokalu w spółdzielni: ……………………………………………..
Telefon: …………………..................................……

Do Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej: …………………….……………..
Adres: w …………… ul. ……………..

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości z tytułu opłat czynszowych w Spółdzielni ………………….

Szanowni Państwo,

Proszę o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego, że nie mam zaległości w opłatach czynszowych za użytkowanie wymienionego lokalu.

Zaświadczenie to jest mi potrzebne do przedłożenia w: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………....................., w celu: …....................................................................................................................................

Sposób odbioru zaświadczenia (proszę zaznaczyć odpowiednie kółeczko):

  • osobiście *
  • przesyłką elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………………………...………………….
  • przesyłką pocztową na adres: ……………………………………………………………………...........
  • przez osobę upoważnioną (na podstawie załączonego upoważnienia) *

.............................................................
Czytelny podpis osoby wnioskującej

W przypadku odbioru osobistego przez właściciela lub osobę upoważnioną, prosimy o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.