WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYSOKOŚĆ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAY CZYNSZOWYCH W SPÓŁDZIELNI do pobrania | Atrium
X

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość zaległości z tytułu opłat czynszowych w Spółdzielni

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYSOKOŚĆ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAY CZYNSZOWYCH W SPÓŁDZIELNI

………………………………………, dnia ………………………
(miejscowość)

Imię i Nazwisko:
...............................................................
Adres lokalu w spółdzielni:
……………………………………………..
……………………………………………..
………………..................................……
Tel.: ……………………………………

Do Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej:
………………….……………..
w …………… ul. ……………..

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości z tytułu opłat czynszowych w Spółdzielni ………………….

Szanowni Państwo,

Proszę o wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia w opłatach czynszowych z tytułu użytkowania w/wym. lokalu.

Cel zaświadczenia:
Zaświadczenie potrzebne jest do przedłożenia w ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….....................w celu …....................................................................................................................................

Sposób odbioru zaświadczenia (należy zaznaczyć w kółeczko):

Osobiście *
Przesyłką elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………………………...………………….
Przesyłką pocztową na adres: ……………………………………………………………………...........
Przez osobę upoważnioną (na podstawie załączonego upoważnienia) *

.............................................................
czytelny podpis osoby wnioskującej