WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN do pobrania | Atrium
X

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

ORGAN PODATKOWY
Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek: ...........................................

A. WNIOSEK

(zaznaczyć właściwy kwadrat):
Zaświadczenie potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku
Podatek został zapłacony
Zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPADKU

(zaznaczyć właściwy kwadrat):
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez Sąd Rejonowy w ... dnia ... sygn. Akt ...
Akt poświadczenia dziedziczenia z dnia ... Rep. A nr ... sporządzony w kancelarii notarialnej ...
Decyzja Naczelnika ........................................... z dnia ...........................................

C. DANE SPADKODAWCY

Dane identyfikacyjne:
Numer identyfikacji Podatkowej NIP/PESEL: ...........................................
Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, imiona rodziców: ...........................................

Adres zamieszkania:
Kraj: ............ Województwo: ............ Powiat: ............
Gmina: ............ Ulica: ............ Nr domu: ............ Nr lokalu: ............
Miejscowość: ............ Kod pocztowy: ............ Poczta: ............

F. Opłatę skarbową w wysokości ... zł, opłatną za ... egzemplarz zaświadczenia

G. Ilość zaświadczeń: ...

Przygotowane w fillUp Przyjazne formularze - www.fillup.pl