WSTĘPNA UMOWA SPRZEDAY GRUNTU do pobrania | Atrium
X

Wstępna umowa sprzedaży gruntu

WSTĘPNA UMOWA SPRZEDAY GRUNTU

Niniejsza umowa, zwana dalej "Umową", została zawarta w ………………………………………………… dnia ……………………………………..…… pomiędzy: Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………………………………………, zamieszkującym/ą w …………………………………………………………………………………….…… (………..-………………….…), ul. ………………………………………………………………………………….………, legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez ………………………………………………………….……………….. o serii i nr ...................................................................., PESEL: ……………………………………………..…………………, zwanym/ą dalej „Sprzedawcą” a Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………………………………………, zamieszkującym/ą w …………………………………………………………………………………….…… (………..-………………….…),ul. ………………………………………………………………………………….………, legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez ………………………………………………………….……………….. o serii i nr ...................................................................., PESEL: ……………………………………………..…………………, zwanym/ą dalej „Kupującym”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, zawarta została wstępna umowa sprzedaży, zwana dalej „Umową”, treści następującej:

§ 1

Oświadczenia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca oświadcza, że:
  1. jest właścicielem nieruchomości położonej w ……………………. przy ul. …………………………………………………………., stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr …………………………………………………………, obręb …………………………………, o powierzchni …………………………………….. (słownie: ………………………………………………… ………………………………………………………..) ha, uzbrojonej w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz energię elektryczną, dla której Sąd Rejonowy …………………………… …………………………………………………….., ………… Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr …………………………………………….. (zwanej dalej „Nieruchomością”);
  2. Nieruchomość nie stanowi odrębnego od Nieruchomości przedmiotu własności;
  3. Nieruchomość należy do jego majątku osobistego/ do majątku wspólnego małżonków* na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej, stanowiący załącznik do Umowy. [Uwaga: w tym miejscu może się okazać, że Nieruchomość należy do majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę z obojgiem małżonków albo uzyskać od Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez drugiego małżonka na sprzedaż i oświadczenie to załączyć do Umowy; Patrz: Szczególna sytuacja małżonków].
 2. Kupujący oświadcza, że obejrzał Nieruchomość, w szczególności zapoznał się z jej stanem prawnym oraz technicznym i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości (zwanej dalej „Umową przyrzeczoną”).

§ 3

Warunki zawarcia Umowy przyrzeczonej
 1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia ……………………… r.
 2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
 3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej ponosi Kupujący/Sprzedawca* z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany jest Kupujący.
 4. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, jest ona zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………………...złotych.). Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie ……………. dni od dnia, do którego Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta.*M

§ 4

Cena

 1. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się przenieść na Kupującego prawo własności Nieruchomości i wydać ją za cenę ………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych) (dalej: „Cena”), a Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się odebrać od Sprzedawcy Nieruchomość i zapłacić wskazaną Cenę.
 2. Wariant I: Bez zadatku i zaliczki.

 3. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego *przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez …………………………………………………………………………………………………..……… o numerze ………………………..………………………………………………………………………………….………………… /gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia, w terminie …………… dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej*/ w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza
.

Wariant II: Z zaliczką.

 1. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób: 
  1. *kwota ……………………..…… zł (słownie: ………………………………………………………….………… złotych) - tytułem zaliczki (dalej: „Zaliczka”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez …………………………………………………………………………………………………..……… o numerze ………………………..………………………………………………………………………………….……………… …  
  lub
  1. *kwota ……………………..…… zł (słownie: ………………………………………………………….………… złotych) - tytułem zaliczki (dalej: „Zaliczka”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia,
  • w terminie …………… dni od dnia zawarcia Umowy*
  • w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza*  

  i w razie zawarcia Umowy przyrzeczonej, Zaliczka zostanie zaliczona na poczet Ceny; 

   b. *kwota …………………….…….. zł (słownie: ………………………………….……………..………………… złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, Kupujący zapłaci Sprzedawcy przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez …………………………………………………………………………………………………………… o numerze ………………………………………………………………………………………………………………………………   
  lub 
   b. *kwota ……………………..…… zł (słownie: ………………………………………………………….………… złotych) - tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym czas i miejsce spełnienia świadczenia,  
  • w terminie …………… dni od dnia zawarcia Umowy*
  • w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza*  

  Wariant III: Z zadatkiem

  1. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób: 
   1. a. *kwota ………………………… zł (słownie: …………………………………………………… złotych) - tytułem zadatku (dalej: „Zadatek”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ……………………………… o numerze ………………………..………………………………………  
   lub 
   1. *kwota ……………………..…… zł (słownie: ………………………………………………………….………… złotych) - tytułem zadatku (dalej: „Zadatek”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jego otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia,   
    • w terminie …………… dni od dnia zawarcia Umowy, co Sprzedawca kwituje na piśmie* 
    • w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza*  

    i w razie zawarcia Umowy przyrzeczonej, Zadatek zostanie zaliczony na poczet Ceny; 

     b. *kwota ……………………….. zł (słownie: …………………..………………………… złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, Kupujący zapłaci Sprzedawcy przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez ……………………… o numerze ……………………………………………… 
    lub 
     b. *kwota ……………………..…… zł (słownie: ………………………………………………………….………… złotych) - tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym czas i miejsce spełnienia świadczenia,    
    • w terminie …………… dni od dnia zawarcia Umowy* 
    • w dniu zawarcia Umowy przyrzeczonej*.  
    1. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, druga Strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić i otrzymany Zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.*
    2. § 5

     Przekazanie Nieruchomości

     1. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu Nieruchomość, a w przypadku, gdy Nieruchomość jest ogrodzona – także klucze do Nieruchomości w terminie …………….. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej. 
     2. Przekazanie Nieruchomości zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Strony. 

     § 6

     Postanowienia końcowe

     1. Postanowienia Umowy stanowią całość porozumienia między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy jej Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część. 
     2. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 
     3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
     4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
     5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


     ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

     Sprzedawca Kupujący