WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU do pobrania | Atrium
X

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

(Miejscowość) dnia .........

Sąd Rejonowy w Rzeszowie I lub XI Wydział Cywilny

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Wnioskodawca: (imię i nazwisko oraz dokładny adres miejsca zamieszkania), numer PESEL

Uczestnicy: (imię i nazwisko oraz dokładny adres miejsca zamieszkania), numer PESEL*

Należy wskazać jako uczestników wszystkich spadkobierców ustawowych po osobie zmarłej (art. 931 § 1 kc i następne), oraz spadkobierców ustanowionych przez spadkodawcę (zmarłego) w testamencie (jeżeli testament został sporządzony) wraz z podaniem kim ta osoba była dla spadkodawcy (mąż, żona, syn, córka, brat itp.).

Jednocześnie jeżeli któryś ze spadkobierców nie żyje w chwili wniesienia sprawy jako uczestników postępowania w jego miejsce należy wskazać jego następców prawnych (spadkobierców).

W sytuacji gdy wskazany uczestnik jest małoletni (nie ma ukończonych 18 lat) należy oznaczyć ten fakt dodatkowo wskazując jego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Treść żądania wniosku:

Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po (imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy) zmarłym w dniu (data śmierci) przed śmiercią zamieszkałym w (miejscowości i dokładny adres miejsca zamieszkania zmarłego) na podstawie: (ustawy lub testamentu).

UZASADNIENIE:

Spadkodawca (imię nazwisko zmarłego) ostatnio stale zamieszkały w (dokładny adres spadkodawcy, miejscowość i ulica) zmarł w dniu (data śmierci).

Zmarły pozostawił testament / nie pozostawił testamentu.

W dniu śmierci był(a) (podać stan cywilny).

Związek małżeński zawierał (podać ile razy).

Spadkobiercami są: (wymienić wszystkich spadkobierców ustawowych przy dziedziczeniu na podstawie ustawy lub spadkobierców wskazanych w testamencie przy dziedziczeniu testamentowym)

W skład spadku wchodzi / nie wchodzi (niepotrzebne skreślić) gospodarstwo rolne o powierzchni …położone w (miejsce położenia)….

własnoręczny podpis wnioskodawcy

Uwagi do wniosku:

Do wniosku należy dołączyć:

  • opłatę sądową w wysokości 100 zł
  • dodatkowo każdy ze spadkobierców jeżeli stwierdzenie nabycia spadku ma nastąpić w okresie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy obowiązany jest uiścić 100 zł tytułem opłaty sądowej od oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku opłatę tą uiszcza się w chwili składania oświadczenia na rozprawie, przed Sądem
  • odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej ilości wskazanych uczestników postępowania
  • testament (jeżeli był sporządzony) w oryginale
  • odpis skrócony aktu zgonu (oraz akt małżeństwa zmarłego- w przypadku, gdy żyje małżonek zmarłego) w oryginale
  • odpisy skrócone aktów urodzenia, lub małżeństwa synów zmarłego- w oryginale,
  • odpisy skrócone aktów małżeństwa córek zmarłego- w oryginale (jeżeli są pannami akty urodzenia),
  • jeżeli zmarły nie miał dzieci- odpisy skrócone aktów urodzenia braci zmarłego i aktów małżeństwa sióstr zmarłego (jeżeli są pannami- akty urodzenia), akt małżeństwa rodziców zmarłego (jeżeli żyją) - w oryginale
  • opłatę za wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł - wyłącznie na konto NBP 60 1010 1528 0016 9013 9800 0000 (należy obowiązkowo podać sygn. akt sprawy i można wpłacać w kasie tut. Sądu)

* Podanie numeru PESEL jest obowiązkowe dla wnioskodawcy, dla uczestników – o ile jest to możliwe.