OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI do pobrania | Atrium
X

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

§ 1

Reprezentanci spółki o nazwie: ………………………………………………………………………………………… (dalej zwanej „Spółką”) oświadczają:

 1. Spółka planuje zawrzeć umowę poręczenia ze spółką o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. jako zabezpieczenie finansowe, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 9) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1730) – dalej nazywanej „Umową Poręczenia”.
 2. Na podstawie Umowy Poręczenia, spółka o nazwie:...................................................................................................... będzie zobowiązana, jako poręczyciel, do zapłaty spółce o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. sumy pieniężnej w kwocie odpowiadającej wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, do którego zatrzymania spółka o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. będzie uprawniona zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz postanowieniami Regulaminu rynku mocy, o którym mowa w art. 82 ww. ustawy, na wypadek, gdyby dostawca mocy, o którym mowa w pkt 3 poniżej, zobowiązania zapłaty powyższej kwoty nie wykonał.
 3. Spółka udzieli poręczenia za zobowiązanie spółki o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – dalej nazywanej „Dostawcą Mocy”.
 4. Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy Poręczenia, odpowiedzialność spółki o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ograniczona będzie do kwoty …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych (słownie: …… złotych).
 5. Zgodnie z § 7 pkt 1 Umowy Poręczenia, umowa ta będzie obowiązywać do dnia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. roku, a termin do którego spółka o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. będzie mogła wystąpić do sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności strony ustaliły na dzień …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. roku.
 6. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, w przypadku zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w pkt 1, wnoszonego w formie poręczenia, do umowy poręczenia poręczyciel dołącza oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Spółka, na wypadek niewykonania zobowiązania przez Dostawcę Mocy (dłużnika głównego), zobowiązuje się względem spółki o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zapłacić na jej rachunek bankowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Spółce zawiadomienia o niewykonaniu przez Dostawcę Mocy obowiązku zapłaty zabezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy Poręczenia, wysłanego na adres Spółki (poręczyciela) wskazany w komparycji niniejszego aktu notarialnego lub na adres Spółki ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1481) – Prawo pocztowe lub na inny adres, o którym Spółka może zawiadomić spółkę o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zgodnie z postanowieniami Umowy Poręczenia, w formie przesyłki rejestrowanej w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, sumy pieniężnej w kwocie odpowiadającej wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, do którego zatrzymania spółka o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. będzie uprawniona zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz postanowieniami Regulaminu rynku mocy, o którym mowa w art. 82 ww. ustawy, na wypadek, gdyby Dostawca Mocy, zobowiązania zapłaty powyższej kwot y nie wykonał.
 8. Składają oświadczenie o poddaniu się Spółki egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w celu wykonania zobowiązania wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych.
 9. Przedstawiciele Spółki oświadczają, że na dokonanie czynności udokumentowanej tym aktem notarialnym nie jest wymagana zgoda żadnego organu Spółki, na potwierdzenie czego okazują przy tym akcie notarialnym wypis aktu notarialnego - protokołu, sporządzonego przez _____, notariusza w ___ w dniu ___ roku, za Repertorium A Nr ______, zawierający aktualny tekst jednolity Umowy Spółki/Statutu Spółki.

§ 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. działający w imieniu spółki o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. oświadczają:

 1. W zakresie zobowiązania Spółki do zapłaty na rzecz spółki o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. , sumy pieniężnej w kwocie odpowiadającej wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, do którego zatrzymania spółka o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. będzie uprawniona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy oraz postanowieniami Regulaminu rynku mocy, o którym mowa w art. 82 ww. ustawy, dobrowolnie poddają Spółkę o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz spółki o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. , na podstawie tego aktu notarialnego z całego majątku Spółki do sumy najwyższej …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ; [KOMENTARZ: kwota wskazana w § 1 pkt 4 tego aktu] (słownie: …… złotych), przy czym:
 2. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku, jest zawiadomienie spółki o nazwie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. przez spółkę o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. o niewykonaniu przez Dostawcę Mocy obowiązku zapłaty zabezpieczenia zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 1 Umowy Poręczenia, stanowiącym jednocześnie wezwanie do zapłaty kwoty wymagalnych zobowiązań wobec spółki o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. powstałych na podstawie Umowy Poręczenia, poprzez nadanie tego zawiadomienia na adres Spółki wskazany w komparycji tego aktu notarialnego lub na adres Spółki ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania przesyłki lub na inny adres, o którym Spółka może zawiadomić spółkę o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zgodnie z postanowieniami Umowy Poręczenia (określane dalej również jako „Wezwanie do Zapłaty”).
 3. Wierzyciel tj. spółka o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. , będzie mógł wystąpić do Sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności przeciwko…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. o całość lub część wyżej opisanej należności pieniężnej w terminie do dnia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. roku.
 4. Stosownie do treści art. 786 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dowodem zaistnienia zdarzenia będzie okazanie sądowi właściwemu do nadania klauzuli wykonalności temu aktowi notarialnemu złożonego przez spółkę o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. oświadczenia wiedzy w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, iż dochodzone świadczenia wynikające z Umowy Poręczenia nie zostały w terminie ich wymagalności spełnione w całości lub części przez spółkę o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1481) – Prawo pocztowe, w której spółka o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. przesłała Wezwanie do Zapłaty, wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego mające moc dokumentu urzędowego zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, zostanie załączone do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu powyżej.
 5. Notariusz wyjaśnił Stawającym treść i skutki prawne wynikające z powołanego wyżej przepisu oraz poinformował o treści:
  • art. 786 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie, z którym jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym; nie dotyczy to wypadku, gdy wykonanie jest uzależnione od równoczesnego świadczenia wzajemnego, chyba że świadczenie dłużnika polega na oświadczeniu woli,
  • art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.