Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zadatkiem | Atrium
X

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (z zadatkiem)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI (Z ZADATKIEM)

Zawarta w dniu ………………………… w ………………………… pomiędzy:

1) ……………………………………………………, zamieszkałym w ……………………… przy ulicy……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
2) ……………………………………………………, zamieszkałym w ……………………… przy ulicy……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1.

  1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego/nieruchomości położonego w ………………… przy ulicy …………………………, zwanego dalej lokalem mieszkalnym.
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, o którym mowa wyżej stanowi ………… m2.
  3. Lokal jest objęty wpisem do Księgi Wieczystej o numerze ………………………………… prowadzonej przez Sąd Rejonowy w …………………………, zwanym dalej wpisem do KW.
  4. Sprzedający oświadcza, że nieruchomość ta nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich i stanowi jego majątek osobisty, gdyż nabył ją umową sprzedaży z dnia ……………, będąc kawalerem/panną, ze środków pochodzących z kredytu.
  5. Sprzedający oświadcza, że nieruchomość ta nie jest obciążona, tj. działy III i IV księgi wieczystej …………………………… są wolne od wpisów.

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisaną wyżej nieruchomość za cenę ………………………… (słownie: ……………………………) złotych w terminie do dnia ……………………, a Kupujący oświadcza, że za podaną cenę nieruchomość tę zobowiązuje się w ustalonym terminie kupić.

§ 3.

Wydanie przedmiotowej nieruchomości w posiadanie Kupującemu nastąpi z dniem podpisania umowy sprzedaży.

§ 4.

Strony ustalają, że:

Kupujący oświadcza, że zapłacił już sprzedającemu tytułem zadatku w dniu dzisiejszym kwotę ………………………… (słownie: …………………………) złotych, co Sprzedający potwierdza. Strony ustaliły, że w razie wykonania umowy zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po jednej ze stron, druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 5.

Pozostałą część ceny sprzedaży, to jest kwotę ………………………… zł (słownie: …………………………) Kupujący zapłaci Sprzedającemu w terminie do trzech dni od podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży z udzielonego mu kredytu bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a wszelkie zmiany tej umowy są możliwe jedynie w formie pisemnych aneksów.

Sprzedający
..........................................
Kupujący
..........................................


Załączniki do umowy:
1. Odpis z księgi wieczystej
2. Wypis aktu notarialnego zakupu przez Sprzedającego w/w nieruchomości