jak wygląda wizyta u notariusza - Jak się przygotować? - Atrium
X

Jak wygląda wizyta u notariusza - jak się przygotować?

Proces przygotowania aktu notarialnego i udziału w transakcji notarialnej obejmuje kilka istotnych kroków

Jak wygląda wizyta u notariusza?

Może się ona wydawać stresująca, zwłaszcza jeśli nie wiesz, czego się spodziewać. W tym artykule dowiesz się jak wygląda taka wizyta, jak się do niej przygotować i na czym polega przygotowanie aktu notarialnego. Omówimy również rodzaje umów notarialnych, co powinny zawierać dokumenty, oraz prawa własności, które mogą być przedmiotem transakcji notarialnych, Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby być gotowym na spotkanie z notariuszem.

Zobacz również : Umowa cywilnoprawna czy notarialna która jest korzystniejsza

Przygotowanie do wizyty u notariusza

Przed wizytą warto się odpowiednio przygotować, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i opóźnień. W tej części artykułu omówimy, jak przygotować się do wizyty u notariusza, jakie niezbędne dokumenty warto zabrać ze sobą oraz co powinien zawierać projekt aktu notarialnego.

101734962_m_normal_none

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Przygotowanie do wizyty zaczyna się od zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz opracowania projektu aktu. Warto również upewnić się, że wszyscy uczestnicy transakcji będą obecni podczas wizyty, a także ustalić z notariuszem wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu spotkania.

Niezbędne dokumenty przed wizytą

Przed wizytą warto zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne podczas spotkania. Do najważniejszych z nich należą:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • aktualny odpis z Księgi Wieczystej (w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości),
 • umowa przedwstępna (jeśli została zawarta),
 • inne dokumenty wymagane w zależności od rodzaju transakcji (np. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, umowa spółki, statut).

Warto również zabrać ze sobą kopie wszystkich dokumentów, aby ułatwić pracę notariuszowi.

Projekt aktu notarialnego - co powinien zawierać?

Jest to dokument, który zawiera wszystkie informacje, które mają znaleźć się w akcie notarialnym. Jego opracowanie ułatwia przebieg wizyty oraz pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień. Projekt aktu notarialnego powinien zawierać:

 • informacje o stronach transakcji (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego),
 • przedmiot transakcji (np. nieruchomość, udziały w spółce),
 • warunki transakcji (np. cena, sposób płatności, termin realizacji),
 • ewentualne oświadczenia stron (np. o niezaleganiu z podatkami, braku roszczeń),
 • inne informacje wymagane w zależności od rodzaju transakcji (np. opis nieruchomości, sposób korzystania z niej wspólnie z innymi właścicielami).

Warto pamiętać, że projekt aktu notarialnego powinien być opracowany w języku polskim, chyba że strony wyrażą życzenie, aby akt notarialny został sporządzony w innym języku.

Dowiedz się więcej: Na co zwrócić uwagę podpisując akt notarialny 

Przebieg wizyty w kancelarii notarialnej

Takie wizyty mają na celu dokonanie różnych czynności prawnych, takich jak sporządzenie aktu notarialnego czy poświadczenie podpisu. W tej części artykułu omówimy, jak przebiega wizyta w kancelarii notarialnej, od weryfikacji tożsamości po finalizację transakcji.

200839404_m_normal_none

Weryfikacja tożsamości - jakie dokumenty są potrzebne?

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej jednym z pierwszych etapów jest weryfikacja tożsamości stron. W tym celu należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, którym może być dowód osobisty lub paszport. Notariusz sprawdzi zgodność danych zawartych w dokumencie z danymi podanymi przez stronę oraz upewni się, że osoba zgłaszająca się do kancelarii jest faktycznie stroną transakcji.

Odczytywanie aktu - na co zwrócić uwagę?

Kolejnym etapem wizyty w kancelarii notarialnej jest odczytywanie aktu przez notariusza. W trakcie odczytywania aktu warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • czy dane stron są poprawne,
 • czy przedmiot transakcji jest właściwie opisany,
 • czy warunki transakcji są zgodne z ustaleniami stron,
 • czy ewentualne oświadczenia stron są prawidłowo sformułowane.

Jeśli wszystko jest zgodne z oczekiwaniami stron, akt notarialny zostaje podpisany przez notariusza oraz stron transakcji.

Finalizacja transakcji - co dalej?

Po podpisaniu aktu notarialnego następuje finalizacja transakcji. W zależności od rodzaju transakcji może to oznaczać np. przekazanie pieniędzy na konto sprzedającego, przekazanie kluczy do posesji czy złożenie wniosku o wpis do Księgi Wieczystej. Po finalizacji notariusz przekazuje stronie oryginał aktu notarialnego oraz ewentualne inne dokumenty związane z transakcją.

Warto pamiętać, że w przypadku niektórych transakcji, takich jak sprzedaż posesji, konieczne może być dopełnienie dodatkowych formalności, np. zgłoszenie transakcji do urzędu skarbowego czy złożenie wniosku o wpis do Księgi Wieczystej. W takim przypadku warto wcześniej skonsultować się z notariuszem, aby dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć po finalizacji transakcji.

Może cię zainteresować: Sprzedaż mieszkania – jakie opłaty poniesiemy?

Rodzaje umów notarialnych

W kancelarii notarialnej można zawrzeć różne rodzaje umów, które mają na celu uregulowanie różnych aspektów prawnych. W tej części artykułu omówimy umowę przenoszącą, umowę kupna-sprzedaży, umowę sprzedaży nieruchomości oraz umowę przedwstępną.

171280371_m_normal_none

Umowa przenosząca - na czym polega?

Jest to rodzaj umowy notarialnej, która ma na celu przeniesienie własności na inną osobę. Przeniesienie własności może dotyczyć różnych przedmiotów, takich jak nieruchomości, pojazdy czy prawa autorskie. Umowa przenosząca powinna zawierać informacje o stronach umowy, przedmiocie przeniesienia oraz warunkach przeniesienia własności.

Umowa kupna-sprzedaży - co powinna zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży to umowa notarialna, która reguluje przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży od sprzedającego do kupującego. Umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać:

 • informacje o stronach umowy,
 • opis przedmiotu sprzedaży,
 • cenę sprzedaży,
 • termin i sposób zapłaty,
 • warunki przeniesienia własności,
 • ewentualne oświadczenia stron.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Umowa kupna sprzedaży mieszkania - najważniejsze informacje

Umowa sprzedaży nieruchomości - jakie są jej elementy?

Jest to szczególny rodzaj umowy kupna-sprzedaży, który dotyczy przeniesienia własności nieruchomości. Elementy umowy sprzedaży nieruchomości to:

 • informacje o stronach umowy,
 • opis nieruchomości (adres, powierzchnia, numer działki, numer Księgi Wieczystej),
 • cenę sprzedaży,
 • termin i sposób zapłaty,
 • warunki przeniesienia własności,
 • informacje o ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości (służebności, hipoteki),
 • ewentualne oświadczenia stron.

Umowa przedwstępna - jakie ma znaczenie?

Jest to umowa notarialna, która zawierana jest przed zawarciem umowy właściwej (np. umowy sprzedaży nieruchomości). Umowa przedwstępna ma na celu ustalenie warunków, na jakich zostanie zawarta umowa właściwa oraz zobowiązanie stron do zawarcia tej umowy w przyszłości. Umowa przedwstępna może dotyczyć różnych rodzajów umów, takich jak umowy sprzedaży, darowizny czy zamiany. W umowie przedwstępnej powinny być zawarte:

 • informacje o stronach umowy,
 • opis przedmiotu umowy właściwej,
 • warunki, na jakich zostanie zawarta umowa właściwa,
 • termin zawarcia umowy właściwej,
 • ewentualne oświadczenia stron.

Warto pamiętać, że zawarcie takiej umowy może wiązać się z koniecznością wpłaty przez kupującego zadatku lub zabezpieczenia wykonania umowy właściwej w inny sposób, np. przez ustanowienie hipoteki.

Prawo własności a wizyta u notariusza

W trakcie wizyty, prawo własności odgrywa kluczową rolę, ponieważ to właśnie notariusz jest odpowiedzialny za potwierdzenie i przeniesienie własności. W tej części artykułu omówimy, jak własnościowe prawo jest potwierdzane, jak przenoszona jest własność nieruchomości oraz jakie znaczenie ma spółdzielcze własnościowe prawo.

141418089_m_normal_none

Własnościowe prawo - jak jest potwierdzane?

Jest ono potwierdzane przez notariusza na podstawie przedstawionych dokumentów, takich jak Księga Wieczysta, akt własności czy umowa przenosząca własność. Notariusz sprawdza, czy osoba przenosząca własność rzeczywiście posiada prawo do jej dysponowania oraz czy nie istnieją żadne ograniczenia w korzystaniu z przedmiotu umowy (np. służebności, hipoteki). Po potwierdzeniu praw własności, notariusz sporządza akt notarialny, który stanowi dowód przeniesienia własności.

Własność nieruchomości - jak jest przenoszona?

Przeniesienie jej odbywa się poprzez zawarcie umowy, która reguluje przeniesienie własności od sprzedającego do kupującego. W umowie tej powinny być zawarte informacje o stronach umowy, opis nieruchomości (adres, powierzchnia, numer działki, numer Księgi Wieczystej), cena sprzedaży, termin i sposób zapłaty oraz warunki przeniesienia własności. Po sporządzeniu aktu notarialnego, notariusz dokonuje wpisu w Księdze Wieczystej, co stanowi ostateczne potwierdzenie przeniesienia własności nieruchomości.

Spółdzielcze własnościowe prawo - jakie ma znaczenie?

Spółdzielcze własnościowe prawo dotyczy mieszkań będących własnością spółdzielni mieszkaniowej. Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ma prawo do korzystania z niego oraz do przenoszenia tego prawa na innych. W przypadku przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa, konieczne jest zawarcie umowy notarialnej oraz uzyskanie zgody spółdzielni na przeniesienie prawa. Należy pamiętać, że spółdzielcze własnościowe prawo różni się od pełnej własności nieruchomości, gdyż nie daje możliwości swobodnego dysponowania nieruchomością (np. sprzedaży, wynajmu) bez zgody spółdzielni.

Związane z tematem: Mieszkanie spółdzielcze własnościowe — czym się różni od mieszkania własnościowego?

Końcowa konkluzja

Proces przygotowania aktu notarialnego i udziału w transakcji notarialnej obejmuje kilka istotnych kroków. Najpierw należy przygotować niezbędne dokumenty notarialne, w tym dowód tożsamości, odpis z Księgi Wieczystej, umowę przedwstępną oraz inne specyficzne dokumenty zależne od rodzaju transakcji. Informacje o akcie notarialnym powinny zawierać dane stron transakcji, przedmiot transakcji, warunki oraz ewentualne oświadczenia. W przypadku niemożności osobistego uczestnictwa w transakcji, można udzielić pełnomocnictwa notarialnego innej osobie. Czas trwania wizyty może różnić się w zależności od złożoności transakcji, ale zazwyczaj obejmuje weryfikację tożsamości, odczytanie i podpisanie aktu, oraz finalizację transakcji, jak np. przekazanie środków finansowych czy kluczy do nieruchomości. Ważne jest także zrozumienie, że różne rodzaje umów notarialnych, jak umowa przenosząca, umowa kupna-sprzedaży, czy umowa przedwstępna, mają specyficzne wymagania co do zawartości i formy.